ඕෂදී හිමාෂා බ්‍රා එක නිසා ලැජජාවට පත්වෙයි. (Video සහිතයි)