සෙංකඩගල 70 වැනි නිදහසේ අභිමානය

මහනුවර 70 වැනි නිදහස් උත්සවයේ සිල්වෙස්තර විදුහලේ තූර්ය වාදන කන්ඩායම.

වීඩියෝව පහතින්බලන්න